Ngày 13 tháng 6 năm 2018 - Trường Mầm non Hoa Sen - Tham dự lớp tập huấn thông tin điện tử, tại trường Mầm non Hoa  Huệ - Thị xã Nghĩa Lộ - Gồm Ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên thành thạo máy tính